pl ZALOGUJPomoc

Regulamin obowiązujący od dnia 20 kwietnia 2015 roku

§ 1 Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu i warunki zawierania umowy sprzedaży oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. CENA – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca należne podatki), którą zobowiązany jest uiścić Klient Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta na podstawie zawartej umowy sprzedaży,
 2. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy towar przewoźnikowi oraz dostarczy za pośrednictwem przewoźnika zamówiony towar na adres wskazany przez Klienta.
 3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KLIENT – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podejmuje działania zmierzające do nabycia towarów za pośrednictwem Sklepu.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 6. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.dtm.pl i udostępnienie Sprzedawcy podstawowych danych Klienta, jako danych niezbędnych do realizacji usługi udostępnionej w ramach Sklepu
 7. SKLEP – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, przez niego prowadzona, dostępna za pośrednictwem adresu www.dtm.pl.
 8. SPRZEDAWCA – firma DTM System Daniel Kujawski spółka jawna (dawniej DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.), ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, NIP 953-264-83-96, REGON: 361052098.
 9. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 10. TOWAR – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o koszty wysyłki.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.dtm.pl jest prowadzony przez firmę DTM System Daniel Kujawski spółka jawna (dawniej DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.), ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, NIP 953-264-83-96, REGON: 361052098.
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy: DTM System ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz
  2. adres poczty elektronicznej: dtm@dtm.pl
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 52 340 15 83, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest spełnienie przez urządzenia i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj: posiadanie zainstalowanego systemu MS Windows, przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome. Opera) w najnowszej wersji oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odtwarzania bądź odczytania elementów dostępnych na stronie. Klient musi również posiadać dostęp do poczty elektronicznej i aktywne konto e-mail.

§ 3 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
  • umożliwienie utworzenia konta Klienta,
  • umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu
  • umożliwienia Klientom zawierania umów sprzedaży
  • dopasowanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta
 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia konta Klienta. Zawarcie umowy o świadczenie usług wymaga akceptacji Regulaminu.
 3. Do założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko,numer ewidencyjny PESEL lub numer NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres elektroniczny, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 4. Umowa o świadczenie usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 5. Każdy Klient może utworzyć tylko jedno konto.
 6. Obowiązki rejestracyjne Klienta:
  • podawanie wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych Klienta;
  • niezwłoczne aktualizowanie danych, w tym danych osobowych
 7. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt listowy, telefoniczny bądź elektroniczny (zgodnie z danymi teleadresowymi określonymi w § 2 ust. 2). W takim przypadku jeżeli istnieją zamówienia, które nie zostały zrealizowane, rozwiązanie umowy możliwe jest dopiero po realizacji zamówienia.
 8. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie. Reklamacje można zgłosić w sposób określony w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. W przypadku: podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, wykorzystywania kont w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, konto może zostać niezwłocznie zamknięte lub może zostać zablokowany dostęp do dalszej pracy z systemem.

§ 4 Prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Do publikacji na stronie internetowej Sklepu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, nawołujące do popełniania czynów zabronionych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane i przekazywane przez Klientów i zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności platformy, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich, a także za czasową niemożność korzystania z platformy, spowodowaną wprowadzeniem nowych rozwiązań i ulepszeń na stronie internetowej.

§ 5 Ochrona praw autorskich

 1. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do treści umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów oraz do wszystkich elementów znajdujących się na stronie internetowej www.dtm.pl (w tym nazwa sklepu, znaki towarowe, handlowe, oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych) przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z w/w treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek treści (w szczególności komentarze lub recenzje), udziela Sprzedawcy licencję o charakterze: zbywalnym, niewyłącznym, światowym, nieodpłatnym, z prawem do udzielania sublicencji, zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez Klienta. Licencja zezwala na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie i wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie).

§ 6 Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym

 1. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta konta.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem sieci internetowej.
 4. Procedura dokonywania zakupów:
  1. Klient dodaje wybrany Towar do koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia, w którym wybiera sposób zapłaty.
  2. Klient potwierdza dane niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania umowy podane w formularzu rejestracyjnym lub podaje inne dane.
  3. Do momentu kliknięcia opcji „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” możliwa jest modyfikacja wprowadzonych do koszyka danych. Funkcja „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza, że Klient akceptuje, iż złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
  4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma poprzez e-mail wiadomość o tytule „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która potwierdza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie i przystępuje do jego realizacji. Potwierdzenie treści zawartej umowy znajduje się również w koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • gotówką – odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,
  • przelewem bankowym na konto Sprzedawcy,
  • za pobraniem – kurierowi przy odbiorze przesyłki.

  Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto Sklepu.

 6. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku formy płatności w drodze przelewu wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nieuiszczenie płatności pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu, skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży.
 7. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, natomiast nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie.
 8. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia, według wyboru Klienta:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 9. Koszty dostawy towaru ponosi Klient.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: handlowy@dtm.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Do zwracanego Towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (faktura dostępna jest w koncie Klienta w zakładce Historia zamówień). Ponadto prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanego Towaru tak, aby nie został uszkodzony w transporcie. Zwracany Towar prosimy odesłać na adres: DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana zapieczętowanym opakowaniu, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać drogą elektroniczną na adres e-mail dtm@dtm.pl lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Klienta DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9 Udostępnianie treści i danych klientów

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratorów celu: realizacji umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 3. Dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnianie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa albo wynika to z niniejszego regulaminu.
 4. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 6. Zapewniamy możliwość udostępnienia reklam oraz innych treści komercyjnych lub sponsorowanych. W związku z tym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Klienta w celach marketingowych poprzez: przesyłanie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji treści reklamowych, w szczególności adresowanych bezpośrednio do Klienta. Zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez poinformowanie administratora danych drogą elektroniczną (poprzez e-mail: dtm@dtm.pl).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów mające na celu wykorzystywanie danych innych Klientów sprzeczne z celami działania Sklepu.

§ 10 Postanowienie końcowe

 1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Klienci mają wówczas prawo do wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na warunki i treść zawartych umów sprzedaży.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

+48 52 340 15 83
Poniedziałek-Piątek
7:30 - 15:30
handlowy@dtm.pl
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne