pl ZALOGUJPomoc

Zasady zwrotów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ww….. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: DTM System Daniel Kujawski, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Do zwracanego Towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (faktura dostępna jest w koncie Klienta w zakładce Historia zamówień). Ponadto prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanego Towaru tak, aby nie został uszkodzony w transporcie. Zwracany Towar prosimy odesłać na adres: DTM System Daniel Kujawski, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana zapieczętowanym opakowaniu, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

+48 52 340 15 83
Poniedziałek-Piątek
7:30 - 15:30
handlowy@dtm.pl
DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo-akcyjna
85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 tel./fax +48 52 340 15 83 lub 84, NIP: 9532648396,
REGON:361052098, KRS: 0000948678, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 211 000 PLN


projekty unijne